اطلاعیه ها

نامه «دبیر محترم کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» مبنی بر «الزام اخذ اعتبارنامه برای مراکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی»

از این پس تمامی مراکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی، باید اعتبارنامه فعالیت خود را با تائید «کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی» و با ابلاغ «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» اخذ نمایند.

ادامه مطلب

نامه دبیر محترم کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی مبنی بر «ابلاغ اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران»

تمامی «کارگروه/ کمیته های اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» جهت بررسی طرح نامه ها، از این پس «اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران» را به عنوان یکی از مستندات مورد نیاز، از پژوهشگران دریافت ‌می‌کنند.

ادامه مطلب

نامه دبیر محترم کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش مبنی بر «الزام استفاده از فورمت خاص جهت گواهی صادره برای شرکت کنندگان در دوره آموزشی مرتبط با اخلاق در پژوهش»

درصورت نیاز به «صدور گواهی های مورد تائید کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با اخلاق در پژوهش»، لازم است که ابتدا هماهنگی لازم با «دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» انجام شود.

ادامه مطلب