اطلاعیه ها

نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «بررسی طرح های مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی در کمیته تخصصی، از ابتدای تیر سال 1400»

طرح های مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی، از تیر سال ۱۴۰۰ و پس از تشکیل و ثبت کمیته های تخصصی «در سامانه ملی اخلاق در پژوهش، باید توسط این کمیته های تخصصی، بررسی و کددهی شوند و موسسات فاقد کمیته های تخصصی، ملزم به ارسال طرح های مذکور به کمیته های تخصصی سایر موسسات هستند.

ادامه مطلب

نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «ضابطان پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»

تمامی دانشگاه ها و موسسات (از جمله جهاد دانشگاهی)، که کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه آن ها اعتبار بخشی شده است، باید نسبت به معرفی «ضابط پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به «دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش» اقدام نمایند. مسئولیت این ضابطان عبارت از بازرسی از شرکت ها و موسسات ارائه دهنده خدمات پژوهشی، جهت مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی است.

ادامه مطلب

ابلاغ «الزام اخذ کد اخلاق برای هرگونه استفاده از حیوانات در امور علمی» توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

تمامی اقدامات مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی (شامل پرورش، خرید، حمل و نقل، نگهداری و مداخله)، پس از اخذ کد اخلاق مقدور است. مسئولین مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی توجه نمایند که تحویل حیوانات به افراد، پذیرش حیوانات و همچنین استفاده از حیوانات، باید با ثبت «مصوبه علمی پروژه» و همچنین «کد اخلاق مربوطه» انجام شود.

ادامه مطلب