دستورالعمل ها و بخشنامه ها (مصوبات کمیته ملی اخلاق در پژوهش)

17) راهنمای کارآزمایی بالینی مطلوب در ایران