نحوه اخذ کد اخلاق طرح‌های پژوهشی/پایان نامه‌ها از کارگروه/کمیته‌های اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی

طرح‌های پژوهشی و پایان نامه‌های حوزه زیستی گروه‌های پزشكی و گروه‌های غير پزشكی جهاد دانشگاهی (شامل پژوهش‌های مصوب داخلی، مصوب دفتر مركزی و كارفرمایی و همچنین پایان نامه‌های مصوب جهاددانشگاهی)، قبل از اجرا باید نسبت به اخذ كد اخلاق از «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» یا «يكی از كميته‌های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی» اقدام نمايند. نحوه توزیع طرح نامه‌های پژوهشی واحد ها / پژوهشکده‌ها / پژوهشگاه‌ها / مراکز / سازمان‌ها / شرکت‌های جهاد دانشگاهی در بین کارگروه / کمیته‌های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی به شرح ذیل است:
 
1- طرح نامه‌های «طرح‌های بين‌المللی» به كارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی ارسال گردند.
 
 2-طرح نامه‌های مرتبط با «حیوانات آزمایشگاهی» به کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی ارسال گردند.
 
3-«سایر طرح نامه‌ها» طبق روال ذیل ارسال گردند:
3-1-طرح نامه‌های «پژوهشگاه ابن سينا»، «پژوهشكده گياهان دارويی»، «سازمان جهاددانشگاهی خوزستان»، «واحد علوم پزشكی شهيد بهشتی» و «واحد آذربايجان شرقی» به كميته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشگاه ابن سينا.
3-2-طرح نامه‌هاي «پژوهشگاه رويان»، «دانشگاه علم و فرهنگ»، «دانشكده علوم پايه و فناوری های نوين علوم پزشكي»، «مركز ملي ذخائر ژنتيكی و زيستی ايران» و «واحد اردبيل» به كميته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشگاه رويان.
3-3-طرح نامه‌های «پژوهشكده معتمد»، «پژوهشكده علوم بهداشتی»، «پژوهشكده فناوری های ترميم بافت و زخم»، «سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران»، «سازمان فعاليت های قرآنی» و طرح نامه‌های ارسالی از دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی به كميته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشكده معتمد.
3-4- طرح نامه‌های «سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی»، «واحد قم»، «واحد فارس» و «دانشگاه علم و هنر يزد» به كميته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی مشهد.
3-5-ساير واحدها / پژوهشكده‌ها / پژوهشگاه‌ها / سازمان‌ها / مراكز/ شركت‌های جهاددانشگاهی كه طرح پژوهشی در حوزه زيستی - پزشكی تعريف مي كنند، جهت راهنمايی براي تعيين كميته اخلاق و اخذ كد با دبيرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی (سرکار خانم راحله رستمی با شماره  66480804) تماس حاصل نمايند.شایان ذکر است که تمامی طرح نامه های پژوهشی باید به همراه «مصوبه شورای علمی» به یکی از کارگروه / کمیته‌های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی ارسال شوند. بنابراین طرح نامه‌هایی که در مراکز فاقد شورای علمی تعریف می‌شوند، ابتدا باید برای بررسی و تصویب به «معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی» ارسال شوند و سپس برای اخذ کد اخلاق در پژوهش اقدام نمایند.