نحوه توزیع طرح نامه های پژوهشی بین کارگروه / کمیته های اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی

طرح های پژوهشی گروه های پزشكی و طرح های حوزه زيستی گروه های غير پزشكی جهاد دانشگاهی (پژوهش های مصوب داخلی، مصوب دفتر مركزی و كارفرمایی)، بايد قبل از اجرا نسبت به اخذ كد اخلاق از يكی از كميته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی اقدام نمايند. نحوه توزیع طرح نامه های پژوهشی واحد ها / پژوهشکده ها / پژوهشگاه ها / مراکز / سازمان ها / شرکت های جهاد دانشگاهی در بین کارگروه / کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی به شرح ذیل است:
 
1- طرح نامه های تمامی گروه های پزشکی و غیر پزشکی جهاد دانشگاهی که در خصوص «کارآزمايی بالینی با سلول هاي بنيادی» و «طرح های بين المللی» است، باید به كارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی ارسال گردند. ساير طرح نامه ها باید براي يكي از كميته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی به شرح ذيل ارسال گردند:

2- طرح نامه های «پژوهشگاه ابن سينا»، «پژوهشكده گياهان دارويی»، «سازمان جهاددانشگاهی خوزستان»، «واحد علوم پزشكی شهيد بهشتی» و «واحد آذربايجان شرقی» به كميته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشگاه ابن سينا ارسال گردند.

3-  طرح نامه هاي «پژوهشگاه رويان»، «دانشگاه علم و فرهنگ (موضوعات حوزه زيستی) »، «دانشكده علوم پايه و فناوری های نوين علوم پزشكي»، «مركز ملي ذخائر ژنتيكی و زيستی ايران» و «واحد اردبيل» به كميته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشگاه رويان ارسال گردند.

4-  طرح نامه های «پژوهشكده معتمد»، «پژوهشكده علوم بهداشتی»، «پژوهشكده فناوری های ترميم بافت و زخم (واحد علوم پزشكی تهران)» و «سازمان فعاليت های قرآنی (موضوعات حوزه زيستی)» به كميته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشكده معتمد ارسال گردند.

5- طرح نامه های «سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی»، «واحد قم»، «واحد فارس» و «دانشگاه علم و هنر يزد (موضوعات حوزه زيستی) » به كميته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی مشهد ارسال گردند.

6- ساير واحدها / پژوهشكده ها / پژوهشگاه ها / سازمان ها / مراكز/ شركت های جهاددانشگاهی كه طرح پژوهشی در حوزه زيستی - پزشكی تعريف مي كنند، جهت راهنمايی براي تعيين كميته اخلاق و اخذ كد با دبيرخانه كميته اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی (سرکار خانم راحله رستمی با شماره  66480804) تماس حاصل نمايند.
 
شایان ذکر است که تمامی طرح نامه های پژوهشی باید به همراه «مصوبه شورای علمی» به یکی از کارگروه / کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی ارسال شوند. بنابراین طرح نامه هایی که در مراکز فاقد شورای علمی تعریف می شوند، ابتدا باید برای بررسی و تصویب به «معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی» ارسال شوند و سپس برای اخذ کد اخلاق در پژوهش اقدام نمایند.