کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهاد دانشگاهی مشهد


معرفی اعضاء {مسئولیت در کمیته - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی}


1- رئیس - حمیدرضا بیدخوری - دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی - رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی - استادیار

2- دبیر - محمدعلی خلیلی فر - دکتری تخصصی زیست شناسی تکوینی - معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی - استادیار

3- حقوقدان - مرتضی داور منش - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - مشاور حقوقی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

4- روحانی - مهدی ابراهیمی - دکتری تخصصی علوم قرانی و حدیث - معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - استاد

5- آمار/اپیدمیولوژی - حسین حسین زاده - دکتری تخصصی داروسازی/ فارماکودینامی و سم شناسی - عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - استاد

6- تخصص اخلاق پزشکی - بی بی صدیقه فضلی بزاز- دکتری تخصصی میکروب شناسی دارویی - عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - استاد

7- نماینده جامعه - مهدی شریفی - کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق - مشاور رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

8- پژوهشگر - احمد رضا بهرامی - دکتری تخصصی بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد - استاد

9- پژوهشگر - سید علی اکبر شمسیان- دکتری تخصصی انگل شناسی- مشاور عالی رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی - استاد

10- پژوهشگر - معین فرشچیان - دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی - عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی - استادیار
 
11- کارشناس کمیته - سید محمد رضا آزاده - کارشناسی زیست شناسی با گرایش علوم جانوری - کارشناس آزمایشگاه سلول های بنیادی و پزشکی ترمیمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
 

 مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی طرح نامه های پژوهشی

1) طرح نامه طرح پژوهشی  
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان طرح پژوهشی)
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)


 صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد، معاونت پژوهشی، دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی مشهد 
 تلفن: 05138822451