کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهاد دانشگاهی مشهد


معرفی اعضاء {مسئولیت در کمیته - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی}


1- رئیس - حسین امینی مشهدی - دکتری تخصصی مهندسی مواد گرایش نانو - رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی - استادیار

2- دبیر - هادی رفیعی دارئی - دکتری تخصصی اقتصاد- معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی - استادیار

3- حقوقدان - علی خیابانی مقدم - کارشناسی حقوق - مشاور حقوق دان سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

4- روحانی - مهدی ابراهیمی - دکتری تخصصی علوم قرانی و حدیث - معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - استاد

5- آمار/اپیدمیولوژی - حسین حسین زاده - دکتری تخصصی داروسازی/ فارماکودینامی و سم شناسی - عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - استاد

6- تخصص اخلاق پزشکی - بی بی صدیقه فضلی بزاز- دکتری تخصصی میکروب شناسی دارویی - عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - استاد

7- نماینده جامعه - مهدی شریفی - کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق - مشاور رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

8- پژوهشگر - احمد رضا بهرامی - دکتری تخصصی بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد - استاد

9- پژوهشگر - سید علی اکبر شمسیان- دکتری تخصصی انگل شناسی- مشاور عالی رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی - استاد
 
10- پژوهشگر - محمدعلی خلیلی فر- دکتری تخصصی زیست شناسی تکوینی- عضو هیات علمی - استادیار
 
11- مشاور- حمیدرضا بیدخوری- دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی- عضو هیات علمی - استادیار
 
12- کارشناس کمیته - محبوبه کاظمی نوقابی - دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی- پژوهشگر گروه سلول‏ های بنیادی و پزشکی بازساختی جهاددانشگاهی خراسان رضوی
 

 مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی طرح نامه طرح پژوهشی/ پایان نامه

1) طرح نامه طرح پژوهشی/ پایان نامه 
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان پژوهش) - «فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش» و «فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهدا کننده نمونه زیستی با هدف پژوهش» در قسمت فرم ها (منوی سمت راست سایت) قابل دسترس است. شایان ذکر است که برای طرح های مرتبط با «سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» باید «فرم های رضایت مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» تکمیل گردد.
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه های جهاددانشگاهی (برای طرح نامه های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح نامه های ارسالی از دانشگاه ها)
5) اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران

 

 پژوهش های مصوب

لیست طرح های پژوهشی/ پایان نامه های مصوب کمیته را در لینک «سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی» ملاحظه نمایید. 

 صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد، معاونت پژوهشی، دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی مشهد 
 تلفن: 3-05131997451 و 05131997000