کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهاد دانشگاهی مشهد


معرفی اعضاء {مسئولیت در کمیته - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی}


1- رئیس - سید علی اکبر شمسیان - دکترای تخصصی انگل شناسی - رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی - دانشیار

2- دبیر - حمیدرضا بیدخوری - دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی - معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی - استادیار

3- حقوقدان - مرتضی داور منش - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - مشاور حقوقی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

4- روحانی - مهدی ابراهیمی - دکتری علوم قرانی و حدیث - معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - استاد

5- آمار/اپیدمیولوژی - محمدرضا هدایتی مقدم - دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی - مدیر مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون جهاد دانشگاهی خراسان رضوی - دانشیار

6- تخصص اخلاق پزشکی - بی بی صدیقه فضلی بزاز- دکترای تخصصی میکروب شناسی دارویی - عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - استاد

7- نماینده جامعه - مهدی شریفی - کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق - مشاور رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

8- پژوهشگر - احمد رضا بهرامی - دکترای تخصصی بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد - استاد

9- پژوهشگر - حمیدرضا بیدخوری - دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی - معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی - استادیار

10- پژوهشگر - حسین حسین زاده - دکترای تخصصی داروسازی/ فارماکودینامی و سم شناسی - عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - استاد
 
 

 مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی طرح نامه های پژوهشی

1) طرح نامه طرح پژوهشی  
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان طرح پژوهشی)
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)


 صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد، معاونت پژوهشی، کمیته اخلاق در پژوهش 
 تلفن: 05138822451
 
 کارشناس مسئول: سید محمد رضا آزاده