معرفی اعضای کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (کمیته دانشگاهی)

 { نام و نام خانوادگی و مسئولیت در کمیته


1 - آقای دکتر حمید رضا طیبی، رئیس

2 - آقای دکتر محمدرضا پورعابدی، دبیر

3 - آقای دکتر سید طاها مرقاتی خوئی، روحانی

4 - آقای دکتر احسان شمسی گوشکی، اخلاق پزشکی

5 - آقای دکتر محمد راسخ، حقوقدان

6 - خانم زهره شرف الدین، نماینده جامعه

7 - خانم دکتر ژیلا صدیقی، آمار/ اپیدمیولوژی

8 - آقای دکتر محمود جدی تهرانی، پژوهشگر

9 - آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، پژوهشگر