معرفی اعضای کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (کمیته دانشگاهی)

{ مسئولیت در کمیته - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی }

1- رئیس - حمیدرضا طیبی - دکتری برق - رئیس جهاددانشگاهی - استادیار

2- دبیر - محمدرضا پورعابدی - دکتری مدیریت منابع انسانی - معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی - استادیار

3- حقوقدان - محمد راسخ - دکتری حقوق و فلسفه - مدیرگروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی - استاد

4- روحانی - سید طاها مرقاتی خوئی - دکتری حقوق و فلسفه - رئیس هیأت تجدید نظر تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران - استادیار

5- آمار/ اپیدمیولوژی - ژیلا صدیقی - پزشکی/ پسادکترا - مدیر گروه ارتقای سلامت پژوهشکده علوم بهداشتی  جهاد دانشگاهی - استاد

6- متخصص اخلاق پزشکی - احسان شمسی گوشکی - دکترای تخصصی اخلاق پزشکی - دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - استادیار

7- نماینده جامعه - زهره شرف الدین - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - کارشناس امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

8- پژوهشگر - محمود جدی تهرانی - دکترای تخصصی ایمونولوژی - مدیر گروه هیبریدوما پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی - استاد

9- پژوهشگر - عبدالحسین شاهوردی - دکترای تخصصی علوم تشریح - رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - استاد