معرفی اعضای کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (کمیته دانشگاهی)