زمان برگزاری جلسات

زمان برگزاری جلسات کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی  (اولین یکشنبه هر ماه) - سال 1401

 در صورت افزایش دستورجلسات، امکان افزایش تعداد جلسات است.

 روز

تاریخ

ساعت

 یکشنبه

1401/02/04

16-18

 یکشنبه

1401/03/01

18 -16

 یکشنبه

1401/04/05

18  -16

 یکشنبه

1401/05/02

18 - 16

 یکشنبه

1401/06/06

18 -16

 یکشنبه

1401/07/10

18 - 16

 یکشنبه

1401/08/01

18 -16

 یکشنبه

1401/09/06

18 -16

 یکشنبه

1401/10/04

18 - 16

 یکشنبه

1401/11/02

18 - 16
  یکشنبه 1401/12/07 18 -16