زمان برگزاری جلسات

زمان برگزاری جلسات کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی  (اولین یکشنبه هر ماه) - سال 1402

 در صورت افزایش دستورجلسات، امکان افزایش تعداد جلسات است.

 روز

تاریخ

ساعت

 یکشنبه

1402/02/10

15:30-17

 یکشنبه

1402/03/07

17 -15:30

 یکشنبه

1402/04/04

17 -15:30

 یکشنبه

1402/05/01

17 - 15:30

 یکشنبه

1402/06/05

17 -15:30

 یکشنبه

1402/07/09

17 -15:30

 یکشنبه

1402/08/07

17 -15:30

 یکشنبه

1402/09/05

17 -15:30

 یکشنبه

1402/10/03

17 -15:30

 یکشنبه

1402/11/01

17 -15:30
  یکشنبه 1402/12/13 17 -15:30