زمان برگزاری جلسات

زمان برگزاری جلسات کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی  (اولین یکشنبه هر ماه) - سال 1400

 در صورت افزایش دستورجلسات، امکان افزایش تعداد جلسات است.

 روز

تاریخ

ساعت

 یکشنبه

1400/02/05

16-18

 یکشنبه

1400/03/02

18 -16

 یکشنبه

1400/04/06

18  -16

 یکشنبه

1400/05/03

18 - 16

 یکشنبه

1400/06/07

18 -16

 یکشنبه

1400/07/04

18 - 16

 یکشنبه

1400/08/09

18 -16

 یکشنبه

1400/09/07

18 -16

 یکشنبه

1400/10/05

18 - 16

 یکشنبه

1400/11/03

18 - 16
  یکشنبه 1400/12/01 18 -16