آموزش ها

دوره های آموزش الکترونیک (به زبان فارسی) 

 
 1. مقدمات اخلاق درپژوهش (آموزش مداوم اینترنتی جامعه پزشکی) 

در پايان اين برنامه می توانيد:
الف) پژوهش خود را به شکل اخلاقی و با رعایت حقوق شرکت کنندگان طراحی نمایید.
ب)  فرم رضایت آگاهانه را برای طرح پژوهشی خود تدوین کنید.
ج)  بخش ملاحظات اخلاقی طرحنامه را کامل بنویسید.
د) همکاری موثری با کمیته اخلاق در پژوهش برای رعایت حقوق شرکت کنندگان داشته باشید.

 
 
  حیوانات آزمایشگاهی بدون خواست خود در پژوهش ها به کار گرفته شده و بدون اینکه این پژوهش ها منفعتی برای آنها داشته باشد، در اغلب موارد متحمل انواع رنج و ناراحتی و اندوه می شوند. حیوانات آزمایشگاهی، موجوداتی بیش از عدد و دیتا بوده و به دلیل پیچیدگی وسیع ساختار بیولوژیک و روانی آنها، لازم است به روش اخلاقی و عالمانه با آنها رفتار شود. وب سایت "آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی" با هدف گسترش دانش کار با حیوانات آزمایشگاهی و با تاکید بر حفظ حقوق این حیوانات شکل گرفته است و دروه های آموزشی آن به تمامی شرکت کنندگان امکان می دهد تا با کنکاش پیرامون موضوعات مورد بحث، ضمن هدایت دوره توسط مدرس، به دانش عمیقی در زمینه کار با حیوانات آزمایشگاهی دست یابند.

 
 
 
  

 دوره های آموزش الکترونیک (به زبان انگلیسی)


A. Enhancing Humane Science - Improving Animal Research
Johns Hopkins School of Public Health (JHSPH) online course provides a broad overview of diverse topics in the practice of and approaches to humane animal experimentation. It addresses such issues as experimental design (including statistics and sample size determination), humane endpoints, environmental enrichment, post-surgical care, pain management, and the impact of stress on the quality of data.


Welcome to the TRREE on-line training programme on the ethics and regulation of health research involving human participan. TRREE provides free-of-charge access to E-Learning (a distance learning program and certification on research ethics evaluation) and E-Resources (a participatory web-site with international, regional and national regulatory and policy resources).
 
C. Committee on Publication Ethics (COPE)
COPE's eLearning course is designed to give editors a deeper understanding about publication ethics and practical guidance about how to detect, prevent and handle misconduct.