کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی مشهد


معرفی اعضاء
 

 
 

 مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی طرح نامه های پژوهشی

1) طرح نامه طرح پژوهشی  
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان طرح پژوهشی)
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)


 صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء).


اطلاعات تماس

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد، معاونت پژوهشی، کمیته اخلاق در پژوهش 
 تلفن: 05138822451
 کارشناس مسئول: آقای رسول مردان نیک