دستورالعمل ها و بخشنامه ها (مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش)

17) راهنمای کارآزمایی بالینی مطلوب در ایران

19) قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی

21) دستورالعمل اخذ کد اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی