نقشه سايت
  صفحه اول
  درباره ما
  برنامه راهبردی
  معرفی اعضاء
  اعتبارنامه
  راهنماهای اخلاقی
  حیوانات آزمایشگاهی
  مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش
  فرم ها
  راهنمای مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی
  ارزيابی مراكز پرورش، نگهداری و/يا استفاده از حيوانات آزمايشگاهی
  دوره آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی
  نحوه اخذ مجوز مراکز حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی
  منابع علمی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی
  مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق
  دستورالعمل ها و بخشنامه ها
  نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی
  ساختار کارگروه/کمیته‌های اخلاق
  کمیته های تحت پوشش
  پژوهشگاه ابن سینا
  پژوهشگاه رویان
   پژوهشکده معتمد (سرطان پستان)
   جهاد دانشگاهی مشهد
  اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی
  فرآیندهای اجرایی
  بررسی طرح نامه پژوهش بین المللی
  بررسی طرح نامه کارآزمایی بالینی با سلول های بنیادی
  بررسی شکایات پژوهشی
  کتاب و راهنماهای اخلاقی
  راهنماهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش
  کتاب قوانین، دستورالعمل ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش
  حیوانات آزمایشگاهی
  مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش
  فرم ها
  راهنمای مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی
  ارزيابی مراكز پرورش، نگهداری و/يا استفاده از حيوانات آزمايشگاهی
  دوره آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی
  نحوه اخذ مجوز مراکز حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی
  منابع علمی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی
  فرم ها
  نحوه توزیع طرح نامه ها
  پیوندها
  پرسش و پاسخ
  زمان برگزاری جلسات
  ساعت و تقویم روز ایران