نقشه سايت
  صفحه اول
  درباره ما
  برنامه راهبردی «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی»
  معرفی اعضای «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی»
  اعتبارنامه و مصوبات «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی»
  نحوه بررسی طرح های پژوهشی/ پایان نامه های بین المللی
  نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی
  راهنماهای اخلاقی و کتاب
  راهنماهای اخلاقی مصوب «کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش»
  کتاب قوانین، دستورالعمل ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش
  حیوانات آزمایشگاهی
  کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی
  مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش درباره حیوانات آزمایشگاهی (راهنماها، دستورالعمل ها، فرم ها و منابع)
  راهنمای مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی در ایران
  شیوه نامه صدور اعتبارنامه مراکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی
  نحوه ارزيابی مراكز حيوانات آزمايشگاهی توسط کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش
  گواهی دوره آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی
  منابع علمی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی
  مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق
  دستورالعمل ها و بخشنامه ها
  نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی
  ساختار کارگروه/کمیته‌ها در کشور
  کمیته های تحت پوشش
  پژوهشگاه ابن سینا
  پژوهشگاه رویان
   پژوهشکده معتمد (سرطان پستان)
   جهاد دانشگاهی مشهد
  دانشگاه علم و فرهنگ
  اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی
  راهنماهای اخلاقی و کتاب
  راهنماهای اخلاقی مصوب «کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش»
  کتاب قوانین، دستورالعمل ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش
  حیوانات آزمایشگاهی
  کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی
  مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش درباره حیوانات آزمایشگاهی (راهنماها، دستورالعمل ها، فرم ها و منابع)
  راهنمای مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی در ایران
  شیوه نامه صدور اعتبارنامه مراکز حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی
  نحوه ارزيابی مراكز حيوانات آزمايشگاهی توسط کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش
  گواهی دوره آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی
  منابع علمی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی
  فرم ها
  نحوه توزیع طرح نامه ها
  پیوندها
  پرسش و پاسخ
  زمان برگزاری جلسات
  ساعت و تقویم روز ایران