کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشگاه ابن سینا

 معرفی اعضاء

    
 

مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی طرح نامه های پژوهشی

1) طرح نامه طرح پژوهشی  
2) فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان طرح پژوهشی)
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)
5) فرم های کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشگاه ابن سینا:
 
 

 صورتجلسات

دسترسی به صورتجلسات برای اعضاء مقدور است (دسترسی برای اعضاء)
 

اطلاعات تماس

تهران، بزرگراه شهید چمران (شمال به جنوب)، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل اله، داخل دانشگاه شهید بهشتی،  پژوهشگاه ابن سینا، کد پستی 1936773493    
صندوق پستی 1177-19615    
تلفن:  22432020- 021
كارشناس مسئول: خانم گل آنا اشتری