معرفی اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی

{ مسئولیت در کارگروه - نام و نام خانوادگی - مدرک تحصیلی - سمت دانشگاهی - مرتبه علمی }

1- رئیس - حسن مسلمی نائینی - دکتری مهندسی مکانیک - رئیس جهاد دانشگاهی - استاد

2- دبیر - یعقوب فتح الهی - دکتری فیزیولوژی پزشکی - معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی - استاد

3- عضو اصلی - محمد محسن غفوریان - دکتری علوم ارتباطات اجتماعی - معاون آموزشی جهاد دانشگاهی - استادیار
 
4- حقوقدان - محمد راسخ - دکتری حقوق و فلسفه - مدیر گروه حقوق و اخلاق زیستی، پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی - استاد

5- روحانی (مشاور دائمی) - سید طاها مرقاتی خوئی - دکتری حقوق و فلسفه - رئیس هیأت تجدید نظر تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران - استادیار

6- آمار/ اپیدمیولوژی  (مشاور دائمی) - شهپر حقیقت - دکتری تخصصی اپیدمیولوژی - عضو هیات علمی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی - استاد

7- متخصص اخلاق پزشکی - لیلا افشار - دکتری تخصصی اخلاق پزشکی - مدیر گروه آموزشی اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشیار

8- نماینده جامعه - زهره شرف الدین - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - کارشناس امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

9- پژوهشگر - محمود جدی تهرانی - دکتری تخصصی ایمونولوژی - مدیر گروه هیبریدوما، پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی - استاد

10- پژوهشگر - عبدالحسین شاهوردی - دکتری تخصصی علوم تشریح - رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - استاد
 
11- پژوهشگر - ژیلا صدیقی - دکتری حرفه ای پزشکی/ پسادکترا - مدیر گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی  جهاد دانشگاهی - استاد 
 
12- کارشناس کارگروه راحله رستمی - کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی - کارشناس گروه پژوهشی ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی
 
13- کارشناس کارگروه - شیدا میرگلوی بیات - کارشناسی میکروبیولوژی - دانشجوی ارشد زیست شناسی تکوین - کارشناس دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی