فرایند بررسی طرح های پژوهشی بین المللی

  دستورالعمل بررسی طرح های پژوهشی بین المللی در حوزه علوم زیستی

1) نتایج اجرای طرح های پژوهشی بین المللی باید برای تمامی جوامع کشورهای مجری و همکار (کشور ایران و سایر کشورها) منفعت داشته باشد.
2) در طرح های پژوهشی بین المللی، باید حداقل یک محقق از کشور ایران به عنوان مجری یا همکار در طرح مشارکت داشته باشد.
3) به دلیل تفاوت در راهنماهای اخلاق در پژوهش کشورهای مختلف، گاهی محققین خارجی تمایل دارند تا مطالعاتی را که انجام آن ها در کشور مبداء ممنوع یا به سختی قابل انجام است، در کشور ایران انجام دهند. برای پیشگیری از این اقدام، طرح های پژوهشی زیست پزشکی بین المللی قبل از اجرا در کشور ایران باید تایید مکتوب با ذکر کد کمیته اخلاق در پژوهش از حداقل یکی از کشورهای خارجی (همکار/مجری) را نیز اخذ نماید.  
4) مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح های پژوهشی بین المللی در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهاد دانشگاهی به شرح ذیل است:
 
  • طرح نامه طرح پژوهشی به زبان فارسی
  • رزومه مجری (مجریان)
  • تاییدیه کمیته اخلاق در پژوهش حداقل یک کشور خارجی (همکار/مجری)
  • طرح نامه طرح پژوهشی به زبان کشور خارجی (همکار/مجری) صادر کننده تاییدیه کمیته اخلاق در پژوهش
  • فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان طرح پژوهشی)
  • صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
  • نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)
  • رزومه مجری (مجریان)
  • تکمیل "فرم درخواست بررسی طرح پژوهشی بین المللی" در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهاد دانشگاهی:
       فرم درخواست بررسی طرح پژوهشی بین المللی را از اینجا دریافت نمایید.