فرایند بررسی طرح نامه های کارآزمایی بالینی با سلول های بنیادی

                                                                                                                                                            
پزوهشگران محترم می توانند طرح نامه / پایان نامه های مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی را جهت بررسی اخلاقی به «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی» یا «یکی از کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی» ارسال نمایند. در این راستا استفاده از اصول «راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول‌های بنيادی و پزشکی بازساختی در جمهوری اسلامی ایران» که توسط کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش به کل کشور ابلاغ شده است، الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای بررسی "طرح های کارآزمایی بالینی با سلول های بنیادی" در کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی به شرح ذیل است:

1)  طرح نامه طرح پژوهشی / پایان نامه

2)  صورتجلسه مصوب پژوهش در شورای علمی واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه/ دانشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح نامه های ارسالی از جهاد دانشگاهی)

3)  نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح نامه های ارسالی از دانشگاه ها)

4) تکمیل "فرم درخواست بررسی طرح  پژوهشی/ پایان نامه با موضوع سلول های بنیادی" در کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی -- فرم درخواست بررسی طرح پژوهشی/ پایان نامه با موضوع سلول های بنیادی را از اینجا دریافت نمایید.

5) تکمیل "فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهدا کنندگان نمونه زیستی" --  "فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهدا کنندگان نمونه زیستی در پژوهش‌های مرتبط با سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی" را از اینجا دریافت نمایید.

6) تکمیل "فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان در پژوهش" --  "فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان در پژوهش های مرتبط با سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی" را از اینجا دریافت نمایید.
 
7) رزومه مجری (مجریان)