نامه دبیر محترم کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی مبنی بر «ابلاغ اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران»


در راستای ارتقای استانداردهای اخلاقی، «اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران» در جلسه 47 کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی، بررسی و تصویب گردید. از این پس تمامی کارگروه/ کمیته های اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی، «اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران» را به عنوان یکی از مستندات مورد نیاز جهت بررسی طرح نامه ها، از پژوهشگران دریافت می نمایند.  
شایان ذکر است که هرگونه تعارض منافع پژوهشگران (مجری و همکار طرح پژوهشی/ استاد راهنما، مشاور و دانشجوی پایان نامه یا رساله) با حمايت‌کننده مالی و ساير اجزاي پژوهش، باید به طور واضح مشخص شده باشد. لذا الزامی است که این اظهارنامه تکمیل شده و به همراه سایر مستنداتِ طرح پژوهشی/ پایان نامه یا رساله، جهت بررسی به یکی از «کارگروه/ کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی» ارسال گردد. شایان ذکر است که وجود تعارض منافع، الزاما به معنای ممنوعیت انجام پژوهش نیست و کارگروه/ کمیته اخلاق در پژوهش، درخصوص نحوه مدیریت آن، تصمیم گیری خواهد کرد. تعریف تعارض منافع (Conflict of interest) عبارت است از «شرايط مادی يا معنوی که موجب می‌شود تصمیم‌گیری حرفه‌ای افراد، تحت تاثیر منفعت ثانویه (شخصی/ سازمانی) قرار بگیرد به طوریکه بر روند اجرا و یا نتایج پژوهش تاثیر بگذارد».

نامه دبیر محترم کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی مبنی بر «ابلاغ اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران» را از اینجا دریافت نمایید.

«اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران» را از اینجا دریافت نمایید.
(فورمت WORD  اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران، در منوی سمت راست سایت، گزینه فرم ها، قابل دسترسی است).
 

تاریخ انتشار: 1402/3/29