نامه دبیر محترم کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش مبنی بر «الزام استفاده از فورمت خاص جهت گواهی صادره برای شرکت کنندگان در دوره آموزشی مرتبط با اخلاق در پژوهش»


دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش اعلام نموده است که صدور گواهینامه آموزشی برای شرکت کنندگان در برنامه های آموزشی اخلاق در پژوهش، باید با ذکر «شماره و تاریخ مجوز صادر شده توسط کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش» باشد. در این راستا «دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» طبق نامه رسمی به تمامی ذی نفعان اطلاع داده است که درصورت نیاز به «صدور گواهی های مورد تائید کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با اخلاق در پژوهش»، ابتدا باید عنوان و سرفصل‌های پیشنهادی دوره آموزشی به «دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» ارسال گردد تا متعاقبا اقدام لازم جهت اخذ مجوز برگزاری دوره‌ از «دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش» انجام شود. 

نامه دبیر محترم کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش مبنی بر «الزام استفاده از فورمت خاص جهت گواهی صادره برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مرتبط با اخلاق در پژوهش» را از اینجا دریافت نمایید.

پیوست نامه فوق (الزام استفاده از فورمت خاص جهت گواهی صادره برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مرتبط با اخلاق در پژوهش) را از اینجا دریافت نمایید.

نامه دبیر محترم کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی با موضوع «مجوز برگزاری کارگاه های اخلاق در پژوهش و صدور گواهی» را از اینجا دریافت نمایید.
 
 
 

تاریخ انتشار: 1402/2/28