نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «الزام اخذ کد اخلاق از کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش برای برخی پژوهش ها»


نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر «الزام اخذ کد اخلاق از کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش برای برخی پژوهش ها» جهت اقدام مقتضی و اطلاع‌رسانی به تمامی ذی‌نفعان ارسال شده است. در این راستا باید طرح‌نامه پژوهش های مرتبط با «کارآزمایی های بالینی مرتبط با واکسن ها و کارآزمایی های بالینی بین‌المللی با استفاده از داروهای جدید خارج از فارماکوپه ایران و یا روش های درمانی جدید» برای «دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی» ارسال شوند تا اقدامات موردنیاز برای بررسی آن ها در «کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش» انجام شود. همچنین یادآور می شود که طرح نامه پژوهش های بین المللی باید به همراه تاییدیه اخلاقی کمیته اخلاق در پژوهش کشور خارجی و توافقنامه همکاری مشترک بین کشورها برای انجام پژوهش بین المللی، ارسال شود.    

متن نامه به شرح ذیل است:

 بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس مصوبه دومین جلسه مشترک کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و کمیته مطالعات بالینی سازمان غذا و دارو و سایر متخصصان این حوزه و پیرو مصوبات و بخشنامه های قبلی، مقرر شد مطالعات پژوهشی دارای موضوعات، اطلاعات و داده های حساس ازجمله طرح های پژوهشی ملی و بین المللی مرتبط با کارآزمایی های بالینی بررسی ایمنی و اثربخشی واکسن ها، مقایسه اثربخشی و عوارض واکسن، کارآزمایی های بالینی بین المللی با مداخلات جدی و حساس با استفاده از داروهای جدید خارج از فارماکوپه ایران و یا روش های درمانی جدید با حمایت مالی خارج از کشور، که به صورت چند مرکزی در کشور اجرا می شوند، باید صرفا در کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش بررسی شوند و در صورت تصویب، شناسه اختصاصی کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش را دریافت نمایند. بدیهی است صدور مصوبه و شناسه اخلاق برای این دسته از طرح ها توسط سایر کارگروه/ کمیته های اخلاق در پژوهش، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد.
لازم به ذکر است که رعایت ملاحظات مربوط به پژوهش های بین المللی ازجمله بررسی تائیدیه طرح نامه توسط کمیته اخلاق در پژوهش معتبرِ کشور خارجی و توافقنامه های مشترک برای انجام پژوهش بین المللی، شامل موارد مربوط به انواع منافع مادی و غیرمادیِ حاصل از پژوهش، مالکیت معنویِ نتایج و محصولات، ملاحظات مربوط به انتشار مقالاتِ منتج از پژوهش در جهت حفظ منافع ملی، منافع پژوهشگران و مراکز همکار باید مد نظر قرار گرفته و مستندات مربوطه توسط پژوهشگر اصلی به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش ارائه گردد. ضمن آنکه در طرح های بین المللی مرتبط با صنایعِ تحت نظارت سازمان غذا و دارو، باید مقررات سازمان مذکور نیز رعایت شود.

نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «الزام اخذ کد اخلاق از کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش برای برخی پژوهش ها» را از اینجا دریافت نمایید.
 

تاریخ انتشار: 1401/6/8