نامه معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی درخصوص «نحوه اخذ کد اخلاق برای طرح هاي پژوهشي/ پایان نامه ها از کارگروه/ كميته هاي اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهي»


طرح‌هاي پژوهشي و پایان نامه‌های حوزه زيستي گروه‌هاي پزشكي و گروه هاي غيرپزشكي جهاددانشگاهي (شامل پژوهش‌هاي مصوب داخلي، مصوب دفتر مركزي و كارفرمايي و همچنین پایان نامه‌های مصوب دانشگاهی) قبل از آغاز باید نسبت به اخذ كد اخلاق از «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی» یا «یکی از كميته‌هاي اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهي» اقدام نمايند. شایان ذکر است که  طرح نامه ها قبل از اخذ کد اخلاق باید در یک «مرجع علمی صلاحیت دار» تصویب شده باشند. خواهشمند است مقرر فرمائید که جهت اخذ کد اخلاق برای طرح نامه طرح های پژوهشی و پایان نامه ها، به شرح ذیل اقدام شود:  

1- طرح نامه‌هاي «طرح‌هاي بين‌المللي» به کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهي ارسال شوند.

2- طرح نامه های مرتبط با «حیوانات آزمایشگاهی» به کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی ارسال شوند.

3- «سایر طرح نامه ها» طبق روال ذیل ارسال گردند:
3-1-  طرح نامه‌هاي پژوهشگاه ابن سينا، پژوهشكده گياهان دارويي، سازمان جهاددانشگاهي خوزستان، واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي و واحد آذربايجان شرقي به كميته اخلاق در پژوهش‌ پژوهشگاه ابن سينا
3-2-طرح نامه هاي پژوهشگاه رويان، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشكده علوم پايه و فناوري هاي نوين علوم پزشكي، مركز ملي ذخایر ژنتيكي و زيستي ايران و واحد اردبيل به كميته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رويان
3-3- طرح نامه هاي پژوهشكده معتمد، پژوهشكده علوم بهداشتي، پژوهشکده فناوری های ترمیم بافت و زخم، سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، سازمان فعاليت هاي قرآني و طرح نامه های ارسالی از دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی به كميته اخلاق در پژوهش پژوهشكده معتمد
3-4- طرح نامه هاي سازمان جهاددانشگاهي استان خراسان رضوي، واحد قم، واحد فارس و دانشگاه علم و هنر يزد به كميته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی مشهد
3-5- ساير واحدها، پژوهشكده ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها، مراكز، شركت ها و موسسات آموزش عالی جهاددانشگاهي كه طرح پژوهشي/ پایان نامه در حوزه زيستي تعريف مي كنند، لازم است که جهت تعيين كميته اخلاق مربوطه با «دبيرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهي» تماس حاصل نمایند.

 
 
 

تاریخ انتشار: 1401/2/18