نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص «سرفصل های کارگاه های آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی»


نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پیشنهاد «سرفصل های کارگاه های آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی» جهت اقدام مقتضی و اطلاع‌رسانی به تمامی ذی‌نفعان ارسال شده است.   
این سرفصل ها به پیشنهاد «کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش» بوده و مقرر گردیده است که برنامه آموزشی مدرسین «اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی»، مطابق یا نزدیک به سرفصل های پیشنهادی تنظیم و ارائه گردد.


نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «سرفصل های کارگاه های آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی» را از اینجا دریافت نمایید.

«سرفصل های کارگاه های آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی» را از اینجا دریافت نمایید.تاریخ انتشار: 1400/11/10