مصوبه کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی درخصوص «نحوه اخذ هزينه برای بررسی طرح‌نامه ها در کارگروه/ کميته‌های اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی»


در جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی تاریخ 6 تیر 1400 مصوب گردید که کارگروه/ کمیته‌های اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی برای داوری اخلاقی طرح نامه‌های ارجاعی از «دانشگاه ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی» نباید هيچگونه وجهي دريافت نمایند و داوری طرح نامه های ارجاعی از واحدهای جهاد دانشگاهی نیز باید به صورت رایگان انجام شود.

همچنین مقرر شد که با توجه به «دستورالعمل نحوه تشکيل، روش کار و شرح وظايف کارگروه / کمیته های اخلاق در پژوهش» (صفحه 30 دستورالعمل، بند 2-10-1)، برای بررسی هر طرح‌نامه ارجاعی از «دانشگاه‌های زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری»، «دانشگاه هاي آزاد اسلامی» و «سایر موسسات علمی-پژوهشی غیروابسته به وزارت بهداشت»، می‌توانند مبلغی معادل «دویست هزار تومان» را به عنوان هزینه داوری و بررسی اخلاقی دریافت  نمایند.  

همچنین طبق بند 3- 10- 1 دستورالعمل مذکور (صفحه 30)، کارگروه/ کميته هاي اخلاق در پژوهش براي بررسی پژوهش هايی که با حمايت «صنايع دارويی/ تجهیزات پزشکی يا ساير شرکت ها و حاميان مالی یا توسط پژوهشگران مستقل» انجام می شوند، می‌توانند مبلغی حداکثر معادل «یک درصد از هزينه کل پژوهش» را دریافت کنند.

مبالغ دریافتی از بررسی طرح نامه‌ها باید بدون کسر بالاسری، در اختیار دبیرخانه کمیته ذی‌ربط قرار گیرد.


نامه ابلاغیه دبیر محترم کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی درخصوص «نحوه اخذ هزينه برای بررسي طرح‌نامه در کارگروه/ کميته‌های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی» را از اینجا دریافت نمایید.

 

تاریخ انتشار: 1400/4/28