نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «بررسی طرح های مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی در کمیته تخصصی، از ابتدای تیر سال 1400»


با استناد به «دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه کمیته های اخلاق در پژوهش»، امکان تشکیل «کمیته های تخصصی» برای دانشگاه‌ها، دانشکده ها و مراکز علمی-پژوهشی فراهم شده است. کمیته های تخصصی تحت پوشش «کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه» تشکیل می‌شوند و از لحاظ ساختاری در سطح «کميته‌ اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی» بوده لذا شرایط تشکیل، نحوه فعالیت و مدیریت این کمیته‌های تخصصی مانند کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی است.

شایان ذکر است که به غیر از کارگروه های اخلاق در پژوهش منطقه ای که ملزم به تشکیل کمیته های تخصصی هستند، سایر کارگروه های اخلاق در پژوهش موسسه الزامی در تشکیل کمیته های تخصصی (شامل کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی و کمیته تخصصی ایمنی زیستی و استانداردهای آزمایشگاهی) ندارند اما طرح های مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی، از تیرماه سال ۱۴۰۰ و پس از تشکیل و ثبت کمیته های تخصصی «اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی» در سامانه ملی اخلاق در پژوهش، باید توسط این کمیته های تخصصی بررسی و کددهی شوند و دانشگاه‌های فاقد کمیته تخصصی «اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی» ملزم به ارسال طرح های مذکور به کمیته های تخصصی سایر موسسات هستند.

تشکیل این کمیته ها کاملا مطابق با دستورالعمل و «صرفا از طریق سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی» و مانند فرآیند تشکیل سایر کمیته های اخلاق در پژوهش انجام می شود. به این ترتیب که پس از ثبت نام اولیه درخواست کننده در سامانه، ابتدا درخواست اولیه در «سامانه » به تایید کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه بالادستی رسیده و سپس توسط کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش بررسی شده و در صورت تایید، مجددا برای درخواست کننده ارسال می‌شود تا اعضای کمیته را معرفی نمایند، تایید اعضا هم ابتدا توسط کارگروه اخلاق در پژوهش بالادستی انجام شده و سپس با تایید نهایی کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، شناسه اختصاصی و اعتبارنامه صادر و کمیته در سامانه ملی اخلاق در پژوهش نمایه می شود و سپس می تواند به صورت مستقل به بررسی تخصصی پروپوزال های مرتبط پرداخته و مصوبات را از طریق سامانه صادر نماید.

نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «کمیته های تخصصی» را از اینجا دریافت نمایید.
 
 
 

تاریخ انتشار: 1400/3/12