ابلاغ «الزام اخذ کد اخلاق برای هرگونه استفاده از حیوانات در امور علمی» توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت


پیرو ابلاغ «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسلامی ایران»، یکی از الزامات مهم این راهنما اخذ کد اخلاق برای انجام هرگونه اقدام در رابطه با حیوانات آزمایشگاهی است. لذا بدین وسیله خاطر نشان می گردد که کلیه اقدامات مربوط به استفاده از حیوانات آزمایشگاهی صرفا پس از بررسی علمی و اخلاقی پروژه توسط ارگان های ذی‌ربط مقدور بوده و تا پیش از پایان بررسی ها و تخصیص کد اخلاق، هیچگونه اقدامی در رابطه با تکثیر، پرورش، خرید، حمل و نقل، نگهداری، آزمون، و نظایر آن ها بر روی حیوانات نباید صورت گیرد. به طور ویژه لازم است مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری، و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی توجه نمایند که تحویل حیوانات به افراد باید با رؤیت کد اخلاق مربوط به پروژۀ مصوب، صورت گیرد. ضمنا هر گونه پذیرش حیوانات برای پرورش، نگهداری، یا استفاده در مراکز حیوانات آزمایشگاهی، صرفا برای طرح های دارای کد اخلاق و بر اساس مندرجات پروپوزال مصوب، قابل انجام است.  


نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «الزام اخذ کد اخلاق برای هرگونه استفاده از حیوانات در امور علمی» را از اینجا دریافت نمایید.

 

تاریخ انتشار: 1400/1/25