اطلاعیه ها

ابلاغ «دستورالعمل نحوه تشکیل، دستور کار و شرح وظایف کارگروه / کمیته های اخلاق در پژوهش» توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل حاضر پیرو بازنگری دستورالعمل‌های قبلی، در شش فصل تدوین و جهت اجرا ابلاغ شده است. ساختار کارگروه/کمیته‌های اخلاق در پژوهش در دستورالعمل جدید عبارت از «کارگروه وزارتي اخلاق در پژوهش»، «کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه»، «کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی» و «کمیته‌های تخصصی» است.

ادامه مطلب

نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص موضوع تعارض و اشتراک منافع در اجرای پژوهش

پژوهشگران باید تمامی مصادیق تعارض احتمالی و نحوه مدیریت آن ها و همچنین منابع بودجه پژوهش را در طرح نامه طرح پژوهشی/ پایان نامه ذکر نمایند.

ادامه مطلب

نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت پاسخگویی به سوالات اخلاق در پژوهش در انتشار آثار پژوهشی

با عنایت به اینکه در انتشار آثار پژوهشی به ویژه چاپ مقالات محققین کشور در مجلات بین‌المللی خارجی، ممکن است سوالاتی درخصوص رعایت استانداردها و هنجارهای اخلاق در پژوهش، از طرف سردبیران یا ناشرین مجلات مطرح گردد، لذا پژوهشگران با راهنمایی کمیته های اخلاق در پژوهش باید پاسخگوی سوالات مذکور باشند.

ادامه مطلب