زمان برگزاری جلسات

زمان برگزاری جلسات کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی  -  سال 1398

 در صورت افزایش وصول طرح های پژوهشی، امکان افزایش تعداد جلسات کمیته است.

 روز

تاریخ

ساعت

 یکشنبه

1398/02/29

16-18

 یکشنبه

1398/03/26

18 -16

 یکشنبه

1398/04/23

18  -16

 یکشنبه

1398/05/27

18 - 16

 یکشنبه

1398/06/24

18 -16

 یکشنبه

1398/07/28

18 - 16

 یکشنبه

1398/08/26

18 -16

 یکشنبه

1398/09/24

18 -16

 یکشنبه

1398/10/29

18 - 16

 یکشنبه

1398/11/27

18 -16