زمان برگزاری جلسات

زمان برگزاری جلسات کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی  (اولین یکشنبه هر ماه) - سال 1399

 در صورت افزایش وصول طرح های پژوهشی، امکان افزایش تعداد جلسات کمیته اخلاق است.

 روز

تاریخ

ساعت

 یکشنبه

1399/02/07

16-18

 یکشنبه

1399/03/11

18 -16

 یکشنبه

1399/04/01

18  -16

 یکشنبه

1399/05/05

18 - 16

 یکشنبه

1399/06/02

18 -16

 یکشنبه

1399/07/06

18 - 16

 یکشنبه

1399/08/11

18 -16

 یکشنبه

1399/09/02

18 -16

 یکشنبه

1399/10/07

18 - 16

 یکشنبه

1399/11/05

18 - 16
  یکشنبه 1399/12/03 18 -16