زمان برگزاری جلسات

زمان برگزاری جلسات کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی  -  سال 1397

 در صورت افزایش وصول طرح های پژوهشی، امکان افزایش تعداد جلسات کمیته است.

 روز

تاریخ

ساعت

 یکشنبه

1397/02/16

16-18

 یکشنبه

1397/03/20

18 -16

 یکشنبه

1397/04/17

18  -16

 یکشنبه

1397/05/21

18 - 16

 یکشنبه

1397/06/18

18 -16

 یکشنبه

1397/07/15

18 - 16

 یکشنبه

1397/08/20

18 -16

 یکشنبه

1397/09/18

18 -16

 یکشنبه

1397/10/16

18 - 16

 یکشنبه

1397/11/28

18 -16