فرایندهای اجرایی پژوهش با حیوانات آزمایشگاهی

 
نحوه اخذ مجوز و ارزیابی فعالیت مراکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در جهاد دانشگاهی: تمامی واحد/ پژوهشکده/پژوهشگاه ها/ دانشگاه های جهاد دانشگاهی که متقاضی تاسیس مرکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی هستند، باید مجوز تاسیس مرکز مذکور را از کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی اخذ نمایند. ابلاغیه ضرورت اخذ «مجوز تاسیس مرکز» را از اینجا دریافت نمایید.

به منظور احقاق «اصول اخلاق در پژوهش با حیوانات» باید مراکز پرورش، نگهداری و / یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی تحت نظارت کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی فعالیت نمایند تا امکان نظارت و ارائه آموزش ها و تامین منابع مورد نیاز مقدور گردد. بنابراین  تمامی کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (دانشگاهی و سازمانی) مسئولیت آموزش و نظارت بر عملکرد  افراد دخیل در کار با حیوانات آزمایشگاهی را برعهده دارند.

اسامی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی که تا سال 1398 دارای مرکز پرورش، نگهداری و / یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی معتبر هستند، به شرح ذیل است (شایان ذکر است که فعالیت هر مرکز دیگری در جهاد دانشگاهی به عنوان تخلف محسوب می شود):
 
- پژوهشگاه ابن سينا (مرکز تهران - مرکز هلجرد)
-  پژوهشگاه رويان (مرکز رویان تهران - مرکز رویان اصفهان - مرکز جاجرود)
- پژوهشکده معتمد (سرطان پستان)
- پژوهشکده گياهان دارویی

مراکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی می توانند با استفاده از «فرم خودارزیابی مراکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی»، عملکرد خود را پایش نمایند. همچنین کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی می توانند از این فرم برای ارزیابی مراکز مستقر در جهاد دانشگاهی استفاده نمایند. شایان ذکر است که پیش نویس این فرم در کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است.
«فرم خودارزیابی مراکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی» را از اینجا دریافت نمایید. 
 
 
 
مراکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی، باید تمامی راهنماهای اخلاقی کشوری ذیل را مراعات نمایند:

1- راهنمای کشوری تحت عنوان «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی»

2- راهنمای کشوری تحت عنوان «راهنمای اخلاقی تعیین شدت مداخلات بر روی حیوانات آزمایشگاهی»

3- راهنمای کشوری تحت عنوان «راهنمای اخلاقی کار با موش های مدل سرطان»بخشنامه ها، دستورالعمل ها و اطلاعیه های مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی:

1- بخشنامه کمیته ملی اخلاق درخصوص «ملاحظات ضروری پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی»

2- بخشنامه کمیته ملی اخلاق درخصوص «ضرورت استفاده از جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی»

3- دستورالعمل کمیته ملی اخلاق تحت عنوان «نگارش گزارش مطالعات به عمل آمده بر روی حیوانات آزمایشگاهی»  

4- بخشنامه کمیته ملی اخلاق در خصوص «شرایط استفاده علمی از حیوانات آزمایشگاهی خاص»
 
5- اطلاعیه کمیته ملی اخلاق درخصوص «معرفی نرم افزار شبیه سازی حیوانات آزمایشگاهی»