فرایند نظارت بر پژوهش با حیوانات

به منظور احقاق "اصول اخلاق در پژوهش بر حیوانات" باید اطلاعات مربوط به حیوانات آزمایشگاهی مستقر در هر واحد/ پژوهشکده/پژوهشگاه جهاد دانشگاهی به کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی ارسال گردد تا در بانک اطلاعاتی مربوطه ثبت شود تا  امکان ارائه آموزش های مورد نیاز و نظارت های متعاقب آن فراهم گردد.
 
تمامی کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (دانشگاهی و سازمانی) مسئولیت آموزش و نظارت بر عملکرد  کارکنان خانه های حیوانات آزمایشگاهی و آموزش کاربران حیوانات آزمایشگاهی را برعهده دارند.

اسامی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی که تا انتهای سال 1396 دارای خانه حیوانات آزمایشگاهی هستند:
 
-    پژوهشگاه ابن سينا
-    پژوهشگاه رويان
-    پژوهشکده معتمد (سرطان پستان)
-    پژوهشکده گياهان دارويي
-    جهاد دانشگاهی واحد استان قم

سایر واحد/ پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی که متقاضی تاسیس خانه حیوانات آزمایشگاهی هستند باید تاییدیه یکی از کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (دانشگاهی یا سازمانی) را اخذ نمایند. سپس تاییدیه مذکور و همچنین اطلاعات خانه حیوانات آزمایشگاهی مورد تایید را طبق  فرم ذیل به کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی ارسال نمایند:  
فرم اطلاعات خانه حیوانات آزمایشگاهی