فرم های مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی


فرم های ذیل را از اینجا ( سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی - قسمت حیوانات آزمایشگاهی ) دریافت نمائید.  

فرم های مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش:

1) درخواست بررسی اخلاقی طرح‌های پژوهشی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی (پروپوزال)
    
2) درخواست مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی
    
3) درخواست تغییر در طرح‌نامه مصوب حیوانات آزمایشگاهی
    
4) درخواست بررسی اخلاقی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در دوره‌های آموزشی
    
5) فرم نظارت بر استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در طرح‌های مصوب کارگروه/ کمیته اخلاق
    
6) فرم نظارت بر استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در دوره‌های آموزشی
    
7) فرم ممیزی مراکز تکثیر، پرورش و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی
    
8) فرم بازدید کارگروه/ کمیته اخلاق از مراکز حیوانات آزمایشگاهی
    
9) فرم ثبت عملکرد شرکت‌کنندگان کارگاه‌های کار با حیوانات آزمایشگاهی
    
10) فلوچارت روال برگزاری دوره های آموزشی با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی
    
 
فرم‌های عملکردی (Standard Operating procedure: SOP):
هر یک از مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی، به فراخور شرایط خود می‌توانند فرم‌های مورد نیاز عملکردی را برای مرکز خود تهیه نموده و مورد استفاده قرار دهند. فرم‌های ذیل به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

1) تفاهم نامه جهت به اشتراک گذاری بافت‌ها و مواد بیولوژیک حاصل از حیوانات آزمایشگاهی
    
2) سرفصل های پیشنهادی برگزاری کارگاه‌های آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی
    
3) چک‌لیست اتاق جراحی
    
4) چک‌لیست نظافت
    
5) برگه ثبت دما و رطوبت
    
6) درخواست استفاده از امکانات مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی
    
7) درخواست تأمین حیوان آزمایشگاهی
    
8) ثبت عدم انطباق با مصوبه کمیته اخلاق
    
9) برگه مشخصه نگهداری انفرادی حیوان
    
10) روند تعیین علت مرگ حیوانات آزمایشگاهی
    
11) روند تعیین علت بروز بیماری/ اتفاق نامطلوب برای حیوانات آزمایشگاهی
    
12) برگ مشخصات محل نگهداری از حیوانات
    
13) پرونده تاریخچه حیوانات در مرکز