ارزيابی مراكز پرورش، نگهداری و/ يا استفاده از حيوانات آزمايشگاهی


عملکرد تمامی «مراكز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی» با استفاده از «فرم ارزيابی مراكز پرورش، نگهداری و/ يا استفاده از حيوانات آزمايشگاهی» ارزیابی می شود. این ارزیابی به صورت دوره ای توسط نمایندگان کمیته ملی اخلاق در پژوهش انجام می شود. كميته های اخلاق در پژوهش نیز می توانند از اين فرم، براي ارزيابي مراكز مذكور استفاده نمايند. نتایج ارزیابی باید در مستندات مراکز نگهداری شود تا در هنگام ارزیابی های آتی مراکز، قابل دستیابی باشد.

شایان ذکر است که اين فرم توسط كميته ملی اخلاق در پژوهش های زيست پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و بر اساس مفاد «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی» تدوین شده است تا میزان انطباق عملکرد «مراكز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی» با استانداردهای راهنمای مذکور را ارزیابی نماید.

مسئولین محترم «مراكز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی» همچنین می توانند طبق این فرم در پایان هر سال، خودارزیابی مرکز ذی ربط را انجام دهند تا از انطباق عملکرد مرکز با «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی» اطمینان حاصل شود.


فرم مذکور را با فورمت های مختلف، از لینک های ذیل دریافت نمایید:

«فرم ارزیابی مراکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی» با فورمت pdf

«فرم ارزیابی مراکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی» با فورمت  word