راهنمای مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی


«راهنمای مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی در جمهوری اسلامی ايران» که به توشيح مقام عالي وزارت رسيده است، به منظور استانداردسازی نحوه مراقبت و استفاده از حيوانات در امور علمی، جهت اجرا ابلاغ شده است. مفاد این راهنما، معيار نحوه استفاده از حیوانات در امور علمی (پژوهشی و آموزشی) در دانشگاه ها، دانشکده ها، سازمان ها و مراکز تحقيقاتی و پژوهشی کشور است. 

تمامی واحدها / پژوهشگاه ها/  پژوهشكده ها / سازمان ها / شرکت ها و سایر مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی، از جمله دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علم و هنر يزد، دانشكده علوم پايه و فناوری های نوين علوم پزشكي و مركز ملي ذخائر ژنتيكی و زيستی ايران؛ در صورت هرگونه استفادۀ علمی از حیوانات آزمایشگاهی (اجرای طرح پژوهشی/ پایان نامه و استفاده آموزشی) ملزم به رعایت مفاد این راهنما هستند. این موضوع باید به اطلاع تمامی پژوهشگران، دانشجويان، اعضای هيات علمی، مسئولین و کارکنان مراکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی در جهاد دانشگاهی رسانده شود.

این راهنما مبنای بررسی طرح نامه های پژوهشی و پایان نامه ها در مراجع علمی و کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی است.  
 
راهنمای مذکور و فرم های مرتبط را از لینک های ذیل دریافت نمایید: