منابع علمی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی


 استفاده از حیوانات در امور علمی با عنایت به سه اصل "روش های جایگزین حیوانات یا Replacement"، "کاهش استفاده از حیوانات یا Reduction" و "بهینه سازی شرایط مراقبت از حیوانات یا Refinement" باید انجام شود. این اصول در دنیا تحت عنوان اصول 3Rs نامیده می شوند. بدین معنا که اگر امکان استفاده از روش های جایگزین حیوانات در امور علمی مقدور باشد آنگاه استفاده از مدل های حیوانی مجاز نیست؛ و همچنین اگر نیاز به استفاده از حیوانات در امور علمی مسلم باشد آنگاه باید کمترین تعداد حیوانات مورد استفاده قرار گرفته و حیوانات در شرایط بهینه و اخلاقی نگهداری و استفاده شوند.

منابع علمی معتبر درخصوص روش های مرتبط با 3Rs :

1- منبع معتبر برای دسترسی به اطلاعات مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی (Norecopa)

2- منبع معتبر برای معرفی روش های جایگزین حیوانات در آموزش (NORINA)

3- منابع معتبر مرتبط با جایگزین های استفاده از حیوانات در پژوهش

4- منابع معتبر مرتبط با 3Rs

5- جوایز بین المللی معتبر در زمینه 3Rs

6- مجله علمی تحت عنوان جایگزین های آزمایش بر روی حیوان (The Journal ALTEX)

7- مرکز تحقیقات روش های جایگزین آزمایش بر روی حیوانات در دانشگاه جانز هاپکینز (CAAT)


 روش های علمی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی:
 
 

 
 
5- کتاب "به جای آزمایش روی حیوانات"، پژوهش های پزشکی در سده بیست و یکم
(فایل الکترونیکی این کتاب با استناد به «سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی»، در دسترس قرار گرفته است).