نحوه اخذ مجوز مراکز حیوانات آزمایشگاهی در جهاد دانشگاهی


 نحوه اخذ مجوز مراکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در جهاددانشگاهی:
 
تمامی واحد/ پژوهشکده/پژوهشگاه ها/ دانشگاه های جهاد دانشگاهی که متقاضی تاسیس مرکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی هستند، باید مجوز تاسیس مرکز مذکور را از کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی اخذ نمایند. ابلاغیه ضرورت اخذ «مجوز تاسیس مرکز» را از اینجا دریافت نمایید.

به منظور احقاق «اصول اخلاق در پژوهش با حیوانات» باید مراکز پرورش، نگهداری و / یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی تحت نظارت کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی فعالیت نمایند تا امکان نظارت و ارائه آموزش ها و تامین منابع مورد نیاز مقدور گردد. بنابراین  تمامی کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (دانشگاهی و سازمانی) مسئولیت آموزش و نظارت بر عملکرد  افراد دخیل در کار با حیوانات آزمایشگاهی را برعهده دارند.

اسامی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی که تا سال 1398 دارای مرکز پرورش، نگهداری و / یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی معتبر هستند، به شرح ذیل است (شایان ذکر است که فعالیت هر مرکز دیگری در جهاد دانشگاهی به عنوان تخلف محسوب می شود):
 - پژوهشگاه ابن سينا (مرکز تهران - مرکز کرج)
-  پژوهشگاه رويان (مرکز تهران - مرکز کرج - مرکز جاجرود - مرکز رویان اصفهان)
- پژوهشکده معتمد (سرطان پستان)
- پژوهشکده گياهان دارویی
 
 
 مراکز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی باید تمامی راهنماها، دستورالعمل ها و بخشنامه های کشوری را مراعات نمایند.