نحوه بررسی طرح پژوهشی/ پایان نامه بین المللی در «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی»

پژوهشگران محترم باید طرح نامه طرح های پژوهشی/ پایان نامه های بین المللی را جهت بررسی به «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» ارسال نمایند.

دستورالعمل بررسی طرح پژوهشی/ پایان نامه بین المللی
الف) نتایج اجرای پژوهش های بین المللی باید برای تمامی جوامع کشورهای مجری و همکار (کشور ایران و سایر کشورها) منفعت داشته باشد.
ب) در طرح پژوهشی/ پایان نامه بین المللی، باید حداقل یک پژوهشگر از کشور ایران به عنوان مجری یا همکار در پژوهش، مشارکت داشته باشد.
ج) به دلیل تفاوت در راهنماهای اخلاق در پژوهش کشورهای مختلف، گاهی پژوهشگران خارجی تمایل دارند تا مطالعاتی را که انجام آن ها در کشور مبداء ممنوع یا به سختی قابل انجام است، در کشور ایران انجام دهند. برای پیشگیری از این اقدام، پژوهش های بین المللی قبل از اجرا در کشور ایران، باید تایید مکتوب از حداقل یکی از کمیته های اخلاق در پژوهش از کشورهای خارجی (همکار/ مجری) را نیز اخذ نماید.  
د) مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح پژوهشی/ پایان نامه بین المللی در کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی به شرح ذیل است:

  1. تاییدیه کمیته اخلاق در پژوهش از حداقل یک کشور خارجی (همکار/ مجری)
  2. طرح نامه طرح پژوهشی/ پایان نامه به زبان فارسی
  3. طرح نامه طرح پژوهشی/ پایان نامه به زبان کشور خارجی (همکار/ مجری) صادر کننده تاییدیه اخلاق در پژوهش
  4. فرم رضایت آگاهانه (درصورت نیاز و با توجه به عنوان پژوهش) - «فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش» و «فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهدا کننده نمونه زیستی با هدف پژوهش» در قسمت فرم ها (منوی سمت راست سایت) قابل دسترس است. شایان ذکر است که برای طرح های مرتبط با «سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» باید «فرم های رضایت مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی» تکمیل گردد.
  5. مصوبه مرجع علمی صلاحیت دار: صورتجلسه تصویب پژوهش در شورای علمی واحد/  پژوهشکده/ پژوهشگاه/ دانشگاه‌های جهاددانشگاهی (برای طرح نامه های ارسالی از جهاددانشگاهی)  -  نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)
  6. رزومه مجری (مجریان)
  7. تکمیل "فرم درخواست بررسی طرح پژوهشی/ پایان نامه بین المللی" در کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی
  8. تکمیل اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران