مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش درخصوص حیوانات آزمایشگاهی

 
مراکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی باید تمامی راهنماها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ذیل را مراعات نمایند:
 
 راهنماهای کشوری مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی:

1- راهنمای کشوری تحت عنوان «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی»

2- راهنمای کشوری تحت عنوان «راهنمای اخلاقی کار با موش های مدل سرطان»


 
دستورالعمل های کشوری مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی:
 
1- دستورالعمل کمیته ملی اخلاق تحت عنوان «ایمنی زیستی مراکز حیوانات آزمایشگاهی»
 
2- دستورالعمل کمیته ملی اخلاق تحت عنوان «استاندارد تراکم نگهداری حیوانات آزمایشگاهی»
 
 
 
 
بخشنامه ها و اطلاعیه های مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی:

1- بخشنامه کمیته ملی اخلاق درخصوص «ملاحظات ضروری پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی»

2- بخشنامه کمیته ملی اخلاق درخصوص «ضرورت استفاده از جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی»

3- بخشنامه کمیته ملی اخلاق در خصوص «شرایط استفاده علمی از حیوانات آزمایشگاهی خاص»
 
4- اطلاعیه کمیته ملی اخلاق درخصوص «معرفی نرم افزار شبیه سازی حیوانات آزمایشگاهی»