فرم ها


1) اظهارنامه تعارض منافع اعضای کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش (فورمت word)

2) اظهارنامه تعارض منافع اعضای کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش (فورمت pdf)

3) اظهارنامه تعارض منافع اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه (فورمت word)

4) اظهارنامه تعارض منافع اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه (فورمت pdf)

5) اظهارنامه تعارض منافع اعضای کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی (فورمت word)

6) اظهارنامه تعارض منافع اعضای کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی (فورمت pdf)

7) اظهارنامه تعارض منافع اعضای کمیته تخصصی (فورمت word)

8) اظهارنامه تعارض منافع اعضای کمیته تخصصی  (فورمت pdf)

9) تعهدنامه رازداری اعضا، مشاوران و کارشناسان کارگروه/ کمیته اخلاق در پژوهش (فورمت word)

10) تعهدنامه رازداری اعضا، مشاوران و کارشناسان کارگروه/ کمیته اخلاق در پژوهش (فورمت pdf)

11) فرم نظارت اخلاقی بر اجرای طرح پژوهشی/ پایان‌نامه (فورمت word)

12) فرم نظارت اخلاقی بر اجرای طرح پژوهشی/ پایان‌نامه (فورمت pdf)

13) فرآیند اخذ مصوبه کارگروه/ کمیته اخلاق در پژوهش برای پژوهش‌های مرتبط با سازمان غذا و دارو

14) فرآیند ثبت درخواست، ارزیابی و صدور مجوز ارسال فرامرزي نمونه زيستی با هدف پژوهشي

15) پرسشنامه درخواست بررسي طرح پژوهشي متقاضي دريافت مجوز جهت ارسال نمونه زيستی به خارج از کشور

16) توافقنامه ارسال نمونه‌ زیستی به خارج از کشور (MTA)

17) فرآیند بررسی تخلفات پژوهشی در کارگروه‌های اخلاق در پژوهش

18) کاربرگ‌های رسیدگی به تخلفات پژوهشی (ویژه کارگروه‌های اخلاق در پژوهش) (فورمت word)

19) کاربرگ‌های رسیدگی به تخلفات پژوهشی (ویژه کارگروه‌های اخلاق در پژوهش) (فورمت pdf)

20) فرم ارزیابی مراکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (فورمت word)
 
21) فرم ارزیابی مراکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (فورمت pdf)

22) فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهدا کنندگان نمونه زیستی در پژوهش‌های مرتبط با سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

23) فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان در پژوهش های مرتبط با سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

24) فرم درخواست بررسی «طرح پژوهشی/ پایان نامه با موضوع سلول های بنیادی» در کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی

25) فرم درخواست بررسی «طرح پژوهشی/ پایان نامه بین المللی» در کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی

26) فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهدا کنندگان نمونه های زیستی