فرایند بررسی طرح های کارآزمایی بالینی با سلول های بنیادی

راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول های بنیادی در جمهوری اسلامی ایران، در سال 1392 تدوین شده و توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی به کل کشور ابلاغ شده است. در حال حاضر ویراست دوم این راهنما تحت عنوان  "راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در جمهوري اسلامي ايران" در حال تدوین است که پس از تصویب در کمیته ملی اخلاق در پژوهش، جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.  
دستورالعمل و "فرم درخواست بررسی طرح های کارآزمایی بالینی با سلول های بنیادی" در کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی پس از ابلاغ راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در جمهوري اسلامي ايران، در سایت قرار خواهد گرفت.
                                                                                                                                                           
مدارک مورد نیاز برای بررسی "طرح های کارآزمایی بالینی با سلول های بنیادی" در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهاد دانشگاهی به شرح ذیل است:

1) طرح نامه طرح پژوهشی
2) فرم رضایت آگاهانه
3) صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)
4) نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)
5) تکمیل "فرم درخواست بررسی طرح های کارآزمایی بالینی با سلول های بنیادی" در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهاد دانشگاهی (این فرم متعاقبا در سایت قرار خواهد گرفت)