فرایند بررسی طرح های کارآزمایی بالینی با سلول های بنیادی

                                                                                                                                                            
راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول های بنیادی در جمهوری اسلامی ایران، توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی به کل کشور ابلاغ شده است.

مدارک مورد نیاز برای بررسی "طرح های کارآزمایی بالینی با سلول های بنیادی" در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهاد دانشگاهی به شرح ذیل است:

1)  طرح نامه پژوهشی 

2)  صورتجلسه مصوب طرح در شورای علمی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی (برای طرح های ارسالی از جهاد دانشگاهی)

3)  نامه اعلام تصویب طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (برای طرح های ارسالی از دانشگاه ها)

4) تکمیل "فرم درخواست بررسی طرح  پژوهشی با موضوع سلول های بنیادی" در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهاد دانشگاهی -- فرم درخواست بررسی طرح پژوهشی با موضوع سلول های بنیادی را از اینجا دریافت نمایید.

5) تکمیل "فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهدا کننده نمونه زیستی" --  نمونه "فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهدا کننده نمونه زیستی در پژوهش‌های مرتبط با سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی" را از اینجا دریافت نمایید.

6) تکمیل "فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش" --  نمونه "فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش های مرتبط با سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی" را از اینجا دریافت نمایید.
 
7) رزومه مجری (مجریان)