برگزاری 3 کارگاه آموزشی در حوزه اخلاق در پژوهش توسط جهاد دانشگاهی مشهد

6 ارديبهشت 1396 21:11
http://cdn.mashreghnews.ir/old/files/fa/news/1395/3/5/1652567_828.jpg
 کارگاه های آموزشی ذیل توسط جهاد دانشگاهی مشهد در بهار سال 1396 در شهر مشهد برگزار شدند:

الف) کارگاه اخلاق در پژوهش هاي سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی (31 فروردین 1396) 
ب) کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و تخلفات انتشار پژوهش (21 اردیبهشت 1396) 
ج) کارگاه آشنایی با راهنمایی کارآزمایی بالینی مطلوب در ایران (22 و23 اردیبهشت 1396)