برگزاری دومین مدرسه تابستانی اخلاق توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش

23 مرداد 1396 15:49

 
 
 

بر اساس دعوت کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی "دومین مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی" به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 27 مرداد ماه لغایت 3 شهریور ماه سال 1396 در دو سطح برای اعضای کمیته اخلاق و کارشناسان کمیته اخلاق در پژوهش کشور برگزار گردید.  

شایان ذکر است که تعدادی از اعضای محترم و کارشناسان محترم کمیته های سازمانی اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (ابن سینا، رویان، مشهد و معتمد) در این مدرسه تابستانی شرکت کردند.