تدوین راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

21 دی 1395 22:4
"راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی" با مسئولیت آقای دکتر حسین بهاروند (رییس پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی) و با همکاری تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در قالب یک طرح پژوهشی در حال تدوین است.شایان ذکر است که "راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول های بنیادی در جمهوری اسلامی ایران" در سال 1392 تهیه شده و توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهت اجرا به کل کشور ابلاغ شده است. مطالعه حاضر با توجه به گذر زمان و تجارب بیشتری که در حیطه پزشکی بازساختی به وجود آمده است، با هدف بازنگری راهنمای مذکور و به سفارش کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و با همکاری کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی و ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در حال انجام است.