نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص ابطال برخی کدهای اخلاقی صادر شده برای پژوهش های مرتبط با بیماری کرونا ویروس19


تسهیلات فراهم شده برای انجام پژوهش های مرتبط با بیماری کرونا ویروس19 متاسفانه منجر به تصویب برخی طرح های غیراستاندارد توسط معاونت های پژوهشی و همچنین کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه ها و مراکز علمی - پژوهشی شده است.

تصویب این موارد در فضای علمی و عمومی کشور موجب آزردگی و اعتراض جامعه علمی و نگرانی عموم جامعه شده است. لذا با رصد مستمر و مداخله فوری دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهشِ وزارت بهداشت و همکاری مسئولین ذی ربط دانشگاه ها، مصوبات مذکور و «کدهای اخلاق صادر شده» ابطال گردیده و در برخی موارد نیز «کمیته اخلاق تصویب کننده طرح»، تعلیق گردیده است.

لذا شایسته است که جهت جلوگیری از برزو چنین مشکلاتی، روسا و معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی - پژوهشی، با دقت و حساسیت بیشتری روند بررسی و داوری علمی و اخلاقی طرح های مرتبط با بیماری کرونا ویروس19 را پیگیری نمایند.

نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص «ابطال برخی کدهای اخلاقی صادر شده برای پژوهش های مرتبط با بیماری کرونا ویروس19» را از اینجا دریافت نمائید.
 
 
 

تاریخ انتشار: 1399/2/24