اطلاعیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص آیین نامه اجرایی «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»


آیین نامه اجرایی «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در جلسه هیات وزیران در تاریخ مرداد 1398 با مشارکت وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری به تصویب رسید. شایان ذکر است که قانون مذکور در تاریخ شهریور 1396 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.  

راهنماها و دستورالعمل های لازم جهت اجرایی کردن این قانون به زودی توسط دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش با توجه به الزامات قانونی جدید بازنگری و جهت اقدام برای تمامی دانشگاه ها و سازمان های ذیربط ارسال خواهد گردید. لازم است که تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید، تمامی اقدامات کمیته های اخلاق در پژوهش، طبق روال قبلی و منطبق بر دستورالعمل های پیشین انجام شود.  


نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از اینجا دریافت نمایید.


آیین نامه اجرایی «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را از اینجا دریافت نمایید.

«قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را از اینجا دریافت نمایید.
 

تاریخ انتشار: 1398/7/3