ابلاغ نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخصوص تاکید بر اصول اخلاقی انتشارات همپوشان

 
با عنایت به مشاهده موارد متعدد از انتشارات تکراری و همپوشان در کشور، تاکید می گردد که تمامی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران باید اصول «راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی» را مراعات نمایند. برخی از اصول اخلاقی این راهنما (مرتبط با انتشارات همپوشان) به شرح ذیل است:  

ماده 6-2- ارسال و انتشار همپوشان دستنوشته ها در يک مجله يا مجلات مختلف ممنوع است و تخلف پژوهشی محسوب مي شود.

تبصره 1: ارسال دستنوشته ای كه حاوی حجم قابل توجهی از اطلاعات يک مقاله منتشر شده يا در حال بررسی باشد، براي بررسی جهت انتشار به عنوان مقاله پژوهشی جديد نادرست است، حتي اگر به مقاله قبلي ارجاع داده باشد و يا مقاله قبلي به نويسنده (گان) همين دستنوشته تعلق داشته باشد.

تبصره 2: تغييرات مختصر در ترتيب نام نويسندگان يا در عنوان مقاله يا در خلاصه مقاله نيز مجوز چاپ مجدد مقاله نمی باشد.

تبصره 3: اگر يک نشريه چاپی يا الكترونيک در حال بررسی يک دستنوشته برای انتشار آن باشد، ارسال همان دستنوشته به نشريه ديگر نادرست است.

تبصره 4: در مواردی كه انتشار به صورت هم زمان چاپی و الكترونيک صورت مي گيرد، هر دو نسخه چاپی و الكترونيک براي نوشتن منابع، بايد يک آدرس واحد داشته باشند.

تبصره 7: چاپ يک مقاله به دو يا چند زبان مختلف در صورتی مجاز است كه سردبيران همه مجلات ذی نفع از روند مربوطه آگاهی و رضايت داشته باشند و به علاوه در مقاله دوم و بعد از آن به خوانندگان اعلام شود كه مقاله قبلا يک يا چند بار به زبان (زبان های) ديگری منتشر شده است (به همراه آدرس مقاله يا مقالات قبلی، سال چاپ و شماره صفحات مربوطه)

تبصره 8: در صورتيكه خلاصه مقاله قبلا در كنگره ها يا سمينارها به صورت شفاهی يا پوستر ارائه شده باشد، متن كامل مقاله را مي توان بعدا به چاپ رساند. در مواردی كه كنگره مذكور خلاصه مقاله را در يک مجله علمی منتشر كرده باشد لازم است كه به مسؤولين مجله اطلاع رسانی كافی درمورد چاپ خلاصه مقاله شده باشد و اطلاعات مذكور به صورت شفاف در كنار مقاله اصلي به خوانندگان نيز منتقل شود.
شایان ذکر است در مواردی مشاهده می شود که کنگره ها متن کامل مقالات را دریافت و بعدا منتشر می کنند. در چنین مواردی انتشار مجدد مقاله ممکن نیست و مصداق مقالات همپوشان است. به هر حال نویسندگان مقالات باید در ارسال متن کامل مقاله برای کنگره ها دقت نمایند.

 
 
 
 

تاریخ انتشار: 1398/7/3