ابلاغ دستوالعمل «اخذ مصوبه كميته اخلاق در ارزيابی بالينی وسايل پزشكی»


دستورالعمل «اخذ مصوبه كميته اخلاق در ارزيابی بالينی وسايل پزشکی» توسط معاونت محترم  تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلیه دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستان ها و سایر سازمان های ذی ربط ابلاغ شده است. این دستورالعمل با توجه به لزوم رعایت استانداردها و اصول اخلاق در پژوهش در اینگونه مطالعات و ضرورت اخذ مجوزهای لازم از «اداره کل تجهیزات پزشکی»، «کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی» و «ثبت در سامانه کارآزمایی بالینی ایران» تدوین شده است.  


نامه ابلاغ و «دستورالعمل اخذ مصوبه کميته اخلاق در ارزيابی بالينی وسايل پزشکی» را از اینجا دریافت نمایید.


نامه دبیر محترم کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی مبنی به ارسال «دستورالعمل اخذ مصوبه کميته اخلاق در ارزيابی بالينی وسايل پزشکی» برای تمامی ذی نفعان جهاد دانشگاهی را از اینجا دریافت نمایید.  

 
 
 
 

تاریخ انتشار: 1398/4/3