ابلاغ نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی


 در این نامه به شرح مواردی پرداخته شده است که باید توسط کمیته های اخلاق در پژوهش کشور مدنظر قرار گرفته و به تمامی مراکز پژوهشی ذیربط، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و سایر ذینفعان اعلام گردد.

متن نامه ابلاغیه را از اینجا دریافت نمایید.

قسمت هایی از متن نامه ابلاغیه به شرح ذیل است: 

1- کمیته های اخلاق در پژوهش، صرفا پروپوزال طرح ها و پایان نامه های مصوب شوراهای علمی معتبر را بررسی می کنند. شایان ذکر است که مصوبات کمیته های اخلاق در پژوهش کشور در سامانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش، برای تمامی افراد قابل دسترس است.

2- کد اخلاق برای طرح های پایان یافته یا در حال اجرا و همچنین مقالات به هیچ عنوان صادر نمی شود.

3- بررسی صلاحیت مجریان کارآزمایی های بالینی به ویژه از نظر گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با اخلاق در پژوهش، به عهده کمیته های اخلاق تصویب کننده طرح های مذکور و ناظر طرح است.

4- در صورت نیاز محققین به استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش ها، ضروری است که کار ابتدا در قالب طرح پژوهشی در شورای علمی یا پژوهشی معتبر تصوب شده و پس از بررسی صلاحیت مجری و داشتن مدرکی دال بر گذراندن کارگاه های مرتبط با کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی، امکان بررسی طرح مذکور در کمیته اخلاق در پژوهش و تصویب آن وجود دارد. آغاز پژوهش بر روی حیوان پس از صدور مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش مقدور است و اقدامات پژوهشی بر روی حیوانات آزمایشگاهی خارج از این چارچوب به عنوان تخلف پژوهشی محسوب می شود. لازم است که کمیته های اخلاق در پژوهش، جهت بررسی اینگونه طرح ها از افراد متخصص و با رشته های مرتبط (به عنوان مثال دامپزشک) به عنوان مشاور جهت حضور در جلسه کمیته (بدون حق رای) دعوت نمایند.

5- کمیته های اخلاق در پژوهش باید برای تمامی طرح های مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی (همانند کارآزمایی های بالینی) ناظر مناسبی جهت نظارت دوره ای طرح های مذکور از نظر رعایت حقوق و استانداردهای کار با حیونات آزمایشگاهی انتخاب نمایند. لازم به ذکر است که استاندارد سازی محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و نظارت های دوره ای بر این نوع طرح ها، از ابتدای سال 1398 از شاخص های اصلی ارزشیابی فعالیت سالانه کمیته های اخلاق در پژوهش خواهد بود. ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی، در سامانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در دسترس است.
 

تاریخ انتشار: 1397/12/3