ابلاغ دستورالعمل ملی «انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی»

 
دستورالعمل ملي «انتقال فرامرزی نمونه های زيست پزشكي با هدف پژوهشی» توسط معاونت محترم  تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ابلاغ شده است. این دستورالعمل به  منظور استانداردسازي نحوه ارسال نمونه هاي بيولوژيك به خارج از كشور تدوین شده و از اين پس، مفاد اين دستورالعمل معيار عمل و صدور مجوز ارسال نمونه های زيستی به خارج از كشور خواهد بود.  لذا، انتظار می رود که تمامی واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه ها و همچنین کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی در آموزش و همچنین نظارت بر اجراي اين دستورالعمل اقدام شايسته را مبذول فرمايند.

اين دستورالعمل در برگيرنده تمامی نمونه های زيست پزشکی، اعم از نمونه ها و رده های سلولی  (سلول های سوماتيک وبنيادی)، نمونه هاي ژنتيکی، گامت، جنين، رويان، نمونه های باکتری و ويروس،DNA ،RNA ، اعضا و بافت های مختلف و خون و يا مشتقات آن ها (سرم، پلاسما و ... .)، حيوانات آزمايشگاهی و ساير مواد زيستی با منشا انسانی، حيوانی و گياهی می باشد که جهت انجام پژوهش نياز به انتقال آن ها وجود دارد و در قالب پروژه پژوهشی، ارسال نمونه های زيستی به خارج از کشور در پروپوزال آن پيش بينی و مصوبه کميته  اخلاق در پژوهش های زيست پزشکی را دريافت کرده باشند.

کميته ملی اخلاق تنها مرجع رسمی صدور مجوز ارسال نمونه هاي زيستی با هدف همکاري های پژوهشی به خارج از کشور می باشد که با تائيد کارگروه ويژه، نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود. کميته ملی پس از تائيد کارگروه ويژه، حداکثر ظرف مدت يک ماه نسبت به صدور مجوز خروج نمونه ها از کشور، خطاب به مرجع مسؤول در مرز مورد درخواست (فقط يک مرز مشخص) اقدام می نمايد.

نامه رسمی ابلاغ دستورالعمل را از اینجا دریافت نمایید.

 
 

تاریخ انتشار: 1397/9/7