نحوه توزیع طرح نامه های پژوهشی بین کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (مهم)


 طرح هاي پژوهشي گروه هاي پزشكي و طرح هاي حوزه زيستي گروه هاي غيرپزشكي جهاددانشگاهي (پژوهش هاي مصوب داخلي، مصوب دفتر مركزي و كارفرمايي)، بايد قبل از اجرا نسبت به اخذ كد اخلاق از يكي از كميته هاي اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهي اقدام نمايند. اطلاعات اين كميته ها، راهنماهاي اخلاقي و دستورالعمل ها در سايت كمیته اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهي به نشاني http: //ethics.acecr.ac.ir قابل دستيابي است.

شايان ذكر است كه طرح هاي "كارآزمايي با سلول هاي بنيادي" و "طرح هاي بين المللي" به كميته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهي، و ساير طرح نامه ها براي يكي از كميته هاي سازماني اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهي به شرح ذيل ارسال گردند:

1- طرح نامه هاي پژوهشگاه ابن سينا، پژوهشكده گياهان دارويي، سازمان جهاددانشگاهي خوزستان، واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي و واحد آذربايجان شرقي به كميته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشگاه ابن سينا.

2- طرح نامه هاي پژوهشگاه رويان، دانشگاه علم و فرهنگ (موضوعات حوزه زيستي)، دانشكده علوم پايه و فناوري هاي نوين علوم پزشكي، مركز ملي ذخائر ژنتيكي و زيستي ايران و واحد  اردبيل به كميته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رويان.

3- طرح نامه هاي پژوهشكده معتمد، پژوهشكده علوم بهداشتي، پژوهشكده فناوري هاي ترميم بافت و زخم (واحد علوم پزشكي تهران) و سازمان فعاليت هاي قرآني (موضوعات حوزه زيستي) به كميته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشكده معتمد.

4- طرح نامه هاي سازمان جهاددانشگاهي استان خراسان رضوي، واحد قم، واحد فارس و دانشگاه علم و هنر يزد (موضوعات حوزه زيستي) به كميته سازمانی اخلاق در پژوهش مشهد.

5- ساير واحدها / پژوهشكده ها / پژوهشگاه ها /  سازمان ها /  مراكز/  شركت هاي جهاددانشگاهي كه طرح پژوهشي در حوزه زيستي - پزشكي تعريف مي كنند، جهت راهنمايي براي تعيين كميته اخلاق و اخذ كد با دبيرخانه كميته اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهي (سركار خانم ها: فاطمه اسلامي با شماره 66465036 و راحله رستمي با شماره 66480804) تماس حاصل نمايند.

شایان ذکر است که تمامی طرح نامه های پژوهشی فقط به همراه "مصوبه شورای علمی" قابل ارسال به یکی از کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی است. بنابراین طرح نامه هایی که در مراکز فاقد شورای علمی تعریف می شوند، ابتدا باید برای بررسی و تصویب به "دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی" ارسال شوند و سپس برای اخذ کد اخلاق در پژوهش اقدام نمایند.  

تاریخ انتشار: 1397/7/1