نحوه اخذ کد اخلاق در پژوهش برای طرح نامه های ارسال شده به معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

 
این طرح نامه ها ابتدا باید در شورای تخصصی گروه پزشکی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی مورد بررسی و تایید قرار گیرند. متعاقبا طی نامه ای رسمی به واحد/پژوهشکده/پژوهشگاه مجری اطلاع داده خواهد شد تا نسبت به اخذ کد اخلاق از یکی از کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی اقدام نمایند.
واحد سازمانی متقاضی پس از دریافت کد اخلاق برای طرح نامه مورد نظر، لازم است که کد اخلاق مذکور و پروپوزال نهایی را جهت دریافت مصوبه طرح و همچنین مجوز آغاز طرح، به معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ارسال نماید.
فایل نامه رسمی را از اینجا دریافت نمایید.   

تاریخ انتشار: 1396/5/23