طرح های پژوهشی قابل بررسی در کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی

 
طبق "دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی کشور"، مسئولیت بررسی اخلاقی "طرح های پژوهشی بین المللی" و "طرح های کارآزمایی بالینی با سلول های بنیادی" به عهده کمیته اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی (کمیته سطح دانشگاهی) است. سایر طرح های گروه پزشکی جهاددانشگاهی می توانند به یکی از کمیته های سازمانی اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی (ابن سینا، رویان، معتمد و مشهد) ارسال گردند.
شایان ذکر است که جهاد دانشگاهی دارای 5 کمیته اخلاق در پژوهش (یک کمیته سطح دانشگاهی و چهار کمیته سازمانی) است. 

تاریخ انتشار: 1395/12/15